20-12-2011  |  Betuwse Bloem Innoveert: nieuw fonds voor innovatie in tuinbouw Gelderland


Gedeputeerde Staten van Gelderland willen een nieuw fonds in het leven roepen om innovatie in de tuinbouw te stimuleren. Het fonds krijgt de naam Betuwse Bloem Innoveert. In het fonds komt 2 miljoen euro. Na succesvolle inzet van het geld vloeit het geld weer terug in de provinciekas zo is de opzet. Vanuit het fonds kan aan ca 20 vernieuwende projecten tegen gunstige voorwaarden krediet worden verstrekt. De projecten moeten leiden tot verlaging van de kosten, verhoging van de productie en/of kwaliteit en/of de verbetering van het natuurlijke milieu.

Het fonds kent geen instapkosten en een lage rente van 5%. Het fonds richt zich primair op de agrarische sector. Het krediet wordt verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening en bedraagt maximaal € 150.000 per project of € 300.000 als er meer ondernemingen bij betrokken zijn. Er is een langere looptijd mogelijk, maximaal 6 jaar met een optie op verlenging van vier jaar in verband met de trage groei van het plantmateriaal. Bij faillissement kent het fonds een optie tot kwijtschelding. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan aanvragers moeten voldoen. Zo moet de innovatie passen binnen de landbouwvrijstellingsregels. Het fonds kent een looptijd van drie jaar.

Beheer
Betuwse Bloem Innoveert komt onder het -eveneens nieuwe- Innovatie&Investeringsfonds Gelderland BV. Het beheer van beide fondsen wordt gedaan door Partcipatiemaatschappij Oost NV. 

Innovatie in de tuinbouw
De tuinbouw is een belangrijke economische sector voor Gelderland en met name voor Rivierenland. Dit is gebaseerd op de aanwezige concentraties van glastuinbouw, champignonteelt, laanboomteelt, fruitteelt. Rondom deze sectoren zijn er weer clusters van agribusiness en agrologistiek ontstaan en verschillende kenniscentra.
De sector kent ook een aantal internationale toppers en biedt aan veel mensen werk. Gebleken is dat innovatie hard nodig is. De tuinders ondervinden op hun pad hiernaartoe echter diverse belemmeringen. Innovatie brengt zeker voor kleinere, minder kapitaalkrachtige ondernemers te grote risico’s met zich mee. Risico’s waar banken terughoudend in zijn. Het nieuwe innovatiefonds moet bijdragen aan meer investeringspotentie.

Provinciale Staten beslissen op 25 januari over het voorstel van GS tot oprichting van het fonds en de bijbehorende regelingen.

Meer informatie: Kees Pieters, (026) 359 8027


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA