01-04-2011  |  Biobased economy binnen de Betuwse Bloem


BiomassaBiomassa is nu nog een restproduct uit de agrarische productie en het natuur- , water - en landschapsbeheer. Door ingewikkelde processen - met zonlicht - maakt de natuur waardevolle producten die we vaak nog laten liggen. Dat begint bij olie uit algen en eindigt met de verwerking van bermgras voor energiewinning.
Deze grondstoffen kunnen het fundament worden voor nieuwe bedrijvigheid in de tuinbouwclusters in het Rivierenland.


Deze ambitie is uitgesproken in een goed bezochte lunchbijeenkomst op 29 maart jl. in Geldermalsen, waar een groot aantal partijen aanwezig waren die tevens een rol willen spelen in de opbouw van een nieuwe bedrijfstak, genaamd Bio Based Economy. Presentaties van de sprekers zijn als bijlage onderaan dit bericht te downloaden.

Perspectief voor biomassaverwerking
Bert Annevelink van Wageningen UR Food & Biobased Research gaf een beeld van wat er op dit moment al allemaal mogelijk is en plaatste de biobased economy in een breder maatschappelijk perspectief. Biobased economy is al zo oud als de weg naar Rome, maar de kansen en perspectieven voor het verwaarden van reststromen zijn groter dan ooit. Slimme logistieke oplossingen zijn in zijn ogen een voorwaarde voor succes.

Ab Emmerzaal van Biomassa Energiebedrijf Bergerden schetste de lange weg en ontwikkeling die het initiatief voor een biomassavergisting op glastuinbouwgebied Bergerden heeft afgelegd en de afhankelijkheid van subsidie en energieprijzen bij het bepalen van de haalbaarheid van initiatieven. Ook schetste Ab Emmerzaal hoe de verwerking van biomassa een onderdeel kan worden van een duurzaam tuinbouwcluster. Het gaat dan vooral om de synergievoordelen op het gebied van energievoorziening en de levering van CO2.

29-3-11 Presentatie B. Annevelink - BbE nieuwe kansen.pptx [4 Mbyte]
29-3-11 Presentatie A. Emmerzaal BEB.ppt [11 Mbyte]


Kansen voor de tuinbouw
Het tuinbouwbedrijfsleven kan een rol spelen in de opbouw van deze nieuwe bedrijfstak. In eerste instantie gaat het om het opwaarderen van afvalstromen tot bijv. compost en het vergisten van biomassa voor de energievoorziening op een glastuinbouwbedrijf.
Maar binnen niet al te lange tijd gaat het ook om medicijnen uit fruitpitten of sappen uit resten van de verwerking van groente en fruit.
Deze ontwikkeling vraagt om extra kennis maar ook een open kennisuitwisseling tussen de sectoren. 

Tijdens de bijeenkomst bleek dat veel partijen hier kansen zien die ze graag willen omarmen. Er zullen dan wel een aantal stappen moeten worden gezet. Tijdens de discussie kwamen de volgende punten naar voren:
• De tuinbouw moet biomassa zien als een kans en niet als een afvalproduct. 
• Samenwerken met publieke partijen zoals Staatsbosbeheer, het Waterschap, Rijkswaterstaat en gemeenten vergroot de kans op succes. Dat geldt ook voor de transporteurs en loonwerkers uit de afvalbranche. 
• Het is aan te bevelen om samen te werken in ruimtelijke clusters waarin valorisatie, transport, productie en verwerking bij elkaar komen. Het tuinbouwbedrijfsleven zou een actieve rol kunnen vervullen in de opbouw van die clusters. 
• De goede logistieke positie van het Greenport Betuwse Bloem biedt goede mogelijkheden om mee te liften op goederenstromen, maar kan mogelijk ook negatief uitpakken voor de kansen voor het opbouwen van biomassa-verwerking in het gebied. Immers, biomassa is snel het gebied uit! 
• Eerst zal nadruk moeten worden gelegd op het stimuleren van een netwerk van "bio-werven" of anders gezegd: verzamelpunten of knooppunten. Op deze knooppunten moet ook ruimte ontstaan voor logistieke functies maar ook voor verwerking, productie en handel. 
• Kansen in het gebied ligger er bij de AVRI nabij Geldermalsen, een bio-haven bij Hedel, tuinbouwlocatie Bergerden, de ARN nabij Nijmegen en de biomassa-centrale bij Duiven. Een dergelijk model mag niet leiden tot onnodig veel vervoersbewegingen. 
• Goede samenwerking met kennisinstellingen is van doorslaggevend belang. 

Greenport Betuwse Bloem gaat dit onderwerp verder uitbouwen. Afgesproken is dat in een klein comité van personen uit enkele organisaties gaat verkennen hoe een regionaal logistiek model eruit zou kunnen zien. Dit model zou ook de basis kunnen zijn voor de opbouw van nieuwe bedrijvigheid.
De resultaten zullen worden gepresenteerd in een tweede bijeenkomst waarvoor iedereen opnieuw zal worden uitgenodigd.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Roelf de Boer 06 128 14 777

29-3-11 Biomassa in Rivierenland Intro.pptx [1 Mbyte]
29-3-11 Naar een strategie.pptx [121 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA