05-06-2013  |  “Duurzaamheid fundament onder groeistrategie”


Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is één van de aspecten waar in het kader van het Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2015 aandacht besteed wordt. Het is een onderwerp waar iedere ondernemer bewust of onbewust aan werkt, maar ook mee worstelt. Iedereen onderkent het belang ervan, maar in de praktijk is het lastig om daar handen en voeten aan te geven. Velen zijn ervan overtuigd dat MVO de standaard is van de 21e eeuw, maar welke plek geef je het in je bedrijfsvoering?

Het verhaal van Frank van Ooijen, directeur duurzaamheid bij FrieslandCampina in de eerste editie van Food Valley Update illustreert het grote belang van MVO. “Duurzaamheid is het fundament onder onze groeistrategie richting 2020. Valt duurzaamheid weg, dan is er geen strategie en geen groei.” Volgens van Ooijen verschillen de speerpunten op gebied van MVO per cultuur, per land. “Weidegang is in Denemarken en Duitsland geen issue. In Nederland wel. Daar moet je bedacht op zijn.”

Oók voor kleine ondernemingen
Voor kleine ondernemingen geldt dat evenzeer als voor grote, kapitaalkrachtige ondernemingen, vindt Van Ooijen. “Het is een denkfout te veronderstellen dat een effectief duurzaamheidsbeleid makkelijker zou zijn voor grote, kapitaalkrachtige ondernemingen. Je kunt er op alle niveaus invulling aan geven.” Het is ook haast onontkoombaar. “Belangrijk is dat je altijd de vertaalslag maakt naar je eigen wereld en realiteit en dat je alle lagen binnen de onderneming meekrijgt.” stelt Van Ooijen. “Op lange termijn werpt dat zijn vruchten af. Ik ben er van overtuigd dat het duurzame groeimodel hét business model is voor de toekomst.” Het volledige interview met Frank van Ooijen vindt u hier (pag. 14 e.v.).

MVO binnen de Betuwse Bloem
MVO binnen de tuinbouw zit in uiteenlopende aspecten: het gebruik van duurzame productiemiddelen, energiebesparing, Arbo, het verminderen van gewasbeschermingsmiddelengebruik, slimme logistieke concepten, valorisatie van reststromen uit de tuinbouw, goed werkgeverschap en daardoor ook een goed personeelsbeleid. Allemaal zaken waar aan gewerkt wordt en die op korte of lange termijn ook in de marketing van doorslaggevend belang kunnen zijn en aandacht verdienen in de bedrijfsstrategie. Veel projecten binnen de Betuwse Bloem hebben ook te maken met MVO.

Fair produce
“Wat de paddenstoelensector eind vorig jaar en begin dit jaar is overkomen via een golf van negatieve publiciteit, geeft aan dat MVO doorslaggevend kan zijn. Reden voor de paddenstoelensector om ook zwaar in te zetten op Fair Produce.”, aldus Ko Hooijmans, die zich binnen het Ondernemersinitiatief Betuwse Bloem inzet voor het thema Ruimte en Leefomgeving. “Vanuit de overtuiging dat de markt op termijn MVO als standaard hanteert proberen we hier binnen de Betuwse Bloem het komend jaar met belangstellende ondernemers een handreiking voor op te stellen, die inzichtelijk maakt wat er concreet op bedrijfsniveau mogelijk is en wat dat kan betekenen voor het bedrijfsresultaat en de afzet. Het is belangrijk dat ook kleine(re) en middelgrote bedrijven de kans krijgen om de duurzaamheidsslag te maken. Maar laat ik duidelijk zijn: daarvoor is het wel van belang dat de prijzen voor tal van producten voor de primaire producenten omhoog gaan, anders lukt het niet!".

International Sustainability Event
Wie meer inzicht wil hebben op de duurzaamheidsaspecten en uitdagingen binnen de keten, kan zijn/haar licht opsteken op 6 juni: Food2Market organiseert dan het International Sustainability Event in Wageningen. Frank van Ooijen is er een van de sprekers.

Voor meer informatie over het International Sustainability Event kunt u contact opnemen met Mia Holleman van Stichting Food Valley NL, t (0317) 466516

Meer informatie over MVO: www.mvonederland.nl


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA