21-12-2010  |  Evaluatie 4 jaar Betuwse Bloem


De provincie Gelderland heeft 4 jaar ondersteuining geboden aan de ontwikkeling en uitvoering van de Betuwse Bloem. De bevindingen en resultaten zijn vastgelegd in een evaluatierapport.
Het heeft er toe geleid dat het belang van het tuinbouwcluster erkend wordt en het heeft een impuls gegeven aan concrete uitvoeringsprojecten. 


In 2006 heeft de provincie besloten de ontwikkeling van de tuinbouwclusters in het Rivierengebied te stimuleren via het tuinbouwprogramma Betuwse Bloem. 
In dat kader is ook de samenwerking in het Fruitpact, het Laanboompact, het Paddenstoelenpact en de glaspacten in de Bommelerwaard en tussen Arnhem en Nijmegen geïnitieerd en ondersteund.

De Betuwse Bloem heeft er toe geleid dat het belang van het tuinbouwcluster erkend wordt. De samenwerking is door de regio goed opgepakt. Belangrijke resultaten zijn het toegenomen politiek-bestuurlijk draagvlak in de regio, de verbeterde publiek–private samenwerking, de landelijke erkenning voor het tuinbouwcluster in diverse netwerken en de impuls aan vele concrete uitvoeringsprojecten.

LEI-rapport
In het kader van de evaluatie heeft het LEI de ontwikkeling van hettuinbouwcluster in beeld gebracht en vergeleken met de landelijke ontwikkeling. Relatief blijkt het tuinbouwcluster zich positief ontwikkeld te hebben ten opzichte van de tuinbouw in de rest van Nederland. Glastuinbouw en fruitteelt zijn de belangrijkste economische dragers. De bruto toegevoegde waarde, ongeveer 10% van het totale Nederlandse tuinbouwcluster, is 30% harder gegroeid dan het landelijk gemiddelde.
Over het geheel genomen kan uit de onderzochte resultaten en effecten gesteld worden dat de bijdrage van de provincie Gelderland aan de Betuwse Bloem in positieve zin heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het tuinbouwcluster in het Rivierengebied.
De evaluatie is hieronder te downloaden.

Gedeputeerde Staten hebben de evaluatie op 21 december 2010 vastgesteld. In januari 2011 wordt de evaluatie ter kennisname aangeboden aan de Staten.

Visie op de Betuwse Bloem
Op het You tube kanaal Betuwe Flipt geven de bestuurlijke trekkers van de Betuwse Bloem, Gedeputeerde Harry Keereweer en Ferry Hollinger, tegen het licht van de evaluatie hun persoonlijke visie op de ontwikkelingen in de Betuwse Bloem.

Meer informatie: Kees Pieters, Provincie Gelderland, t (026) 359 8027

Evaluatie Betuwse Bloem def 21 december 2010.pdf [177 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA