29-11-2012  |  Innovatiekrediet Betuwse Bloem Innoveert opengesteld


Tijdens de netwerkbijeenkomst op 1 juni j.l. is het innovatiekrediet voor tuinders binnen de Betuwse Bloem gelanceerd. De Europese Commissie had echter vragen over de rechtsgeldigheid. Na aanpassing van de Verordening door Provinciale Staten op 7 november j.l. kan de regeling nu worden opengesteld.

De Provincie Gelderland heeft € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor leningen aan innovatieprojecten in de land- en tuinbouw binnen het werkgebied van de Betuwse Bloem. In de land- en tuinbouw wordt continu gezocht naar verbeteringen van kwaliteit en efficiency. De financiering van innovatieve projecten is op de markt echter niet altijd mogelijk. Het doel van het innovatiekrediet BBI is het verlagen van de drempel voor ondernemers om te investeren in innovaties. Het innovatiekrediet Betuwse Bloem Innoveert draagt hiermee bij aan de verbetering van het ondernemings- en vestigingsklimaat.

Voorwaarden
Leningen kunnen worden verstrekt op basis van de Verordening Leningverstrekking Betuwse Bloem 2012, die op 7 november j.l. door Provinciale Staten is vastgesteld (zie bijlage). De ondersteuning geldt voor innovaties die verlaging van kosten, verbeteren van productie, verhoging van de kwaliteit en/of de verbetering van het natuurlijk milieu ten doel hebben voor zover deze passen binnen de verordening en de Landbouwvrijstellingsverordening.
Onder “innovatie” wordt verstaan een investering in een vernieuwing binnen een onderneming, niet zijnde vervangingsinvestering of normale bedrijfsfinanciering, waarvoor binnen de onderneming geen routines bestaan en die in vergelijkbare ondernemingen nog niet of nauwelijks is uitgevoerd.

Het fonds zal met lage rente (5%) in de markt worden gezet. Het krediet wordt verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening en bedraagt maximaal € 150.000,- per project of € 300.000,- als er meer ondernemingen bij betrokken zijn. De financiering kan worden kwijtgescholden als er sprake is van faillietverklaring of als de beoogde ontwikkeling mislukt vanwege technische problemen. Daarover worden vooraf afspraken over gemaakt.
Het fonds heeft een looptijd van drie jaar. De maximale projectduur is 6 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar. De provincie verwacht met dit fonds 20 projecten te kunnen ondersteunen.

Aanvragen
De regeling wordt binnenkort gepubliceerd, waarna aanvragen kunnen worden ingediend. RCT Rivierenland begeleidt bedrijven bij de voorbereiding van de aanvragen en toets de aanvragen op de voorwaarden. Participatiemaatschappij Oost NV doet de financiële toetst van de plannen en verzorgt uit naam van de provincie de financiering.

Voor nadere informatie over de regeling en advies kunt u contact opnemen met RCT Rivierenland, Eleonora Swart, t (06) 55727756.

Leesversie Verordening 7 november 2012.pdf [80 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA