17-09-2013  |  Ontwerp inpassingsplan glastuinbouw Bommelerwaard vastgesteld


Voor glastuinbouwbedrijven en paddenstoelenteeltbedrijven in de Bommelerwaard gaan nieuwe regels gelden voor nieuwvestiging, uitbreiding of verplaatsing. Deze regels zijn vastgelegd in een nieuwe planologische regeling, in dit geval een inpassingsplan. Een provinciaal bestemmingsplan. 

Het ontwerp inpassingsplan is op 17 september 2013 door Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgesteld. “Dit plan zorgt voor een toekomstbestendige tuinbouw en een goede leefbaarheid voor de bewoners. Er is aandacht in het plan voor verkeersveiligheid en landschappelijke inpassing”, aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Herstructurering
Met de vaststelling van dit ontwerp inpassingsplan is een belangrijke stap gezet om te komen tot herstructurering van de (glas)tuinbouw in de Bommelerwaard. De doelen van de herstructurering staan omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst en hebben met name betrekking op een duurzame, toekomstbestendige (glas)tuinbouwontwikkeling, de leefbaarheid en landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van de Bommelerwaard. 

Inpassingsplan
Het inpassingsplan is in te zien op de website van ruimtelijke plannen .

Zienswijze
Reageren op het ontwerp inpassingsplan kan door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u tot uiterlijk 31 oktober 2013 sturen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, t.a.v. programmabureau/ mw. R. Habets, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of per e-mail naar post@gelderland.nl. Vermeld altijd ‘zienswijze OIP Tuinbouw Bommelerwaard, zaaknummer 2010-016202’.

(bron: www.gelderland.nl)


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA