24-05-2013  |  Ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen Greenportregio’s


In een zevental greenportregio’s worden de ontwikkelingen en de verankering van de samenwerking in regionale kennis- en innovatiesystemen voor de greenportregio’s onderzocht (Noord-Holland Noord, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek, Westland-Oostland, Betuwse Bloem, Venlo en Boskoop).
De (tussentijdse) onderzoeksresultaten laten zien dat er brede netwerkpotentie is in deze regio’s doordat meerdere partijen actief en gecommitteerd zijn om op regionaal niveau met elkaar publiek-privaat samen te werken aan kennis en innovatie t.b.v. de tuinbouwsectoren. 


Regio belangrijk voor innovatie
Het bedrijfsleven hecht grote waarde aan de Greenportstatus. Het werkt statusverhogend waardoor men op nationaal en internationaal niveau beter zichtbaar wordt en daardoor als gesprekspartner meer inspraak krijgt. En er is een collectieve houding en werkwijze zichtbaar waardoor cohesie tussen de betrokken partijen en actoren wordt gecreëerd. Men wil er samen de schouders onder zetten om de regionale ambities en doelen voor innovatie te realiseren. 
Door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, succesvolle projecten en deze te communiceren onder één vlag als pr naar de buitenwereld, draagt men uit dat de regio aantrekkelijk is voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Dit leidt tot economische versterking van het gebied en ruimtelijke ontwikkeling. Intersectorale samenwerking wordt interessant door de focus op collectieve doelstellingen voor economische versterking van de regio in plaats van een sectorale aanpak. Geconstateerd wordt dat ondernemers liever binnen hun eigen regio werken aan kennis en innovatie dan op landelijk (sectoraal) niveau. Ze ervaren meer aansluiting bij hun ‘buurman’, onder andere vanwege dezelfde geografische en culturele achtergrond. Een regiogerichte aanpak leidt tot een verhoogde kans op valorisatie van kennis, omdat de kennis op maat wordt ontwikkeld en daardoor gemakkelijker kan worden toegepast door ondernemers. Bovenregionale koppeling van strategische kennisvragen is hierbij wel van belang. Tot slot wordt de ontwikkeling van kennis en innovatie op regionaal niveau actief vanuit Brussel ondersteund via diverse financieringsbronnen.

Aandachtspunten
Voor alle regio’s is een aandachtspunt om tot vraaggestuurde projecten te komen met participatie (en eigen inzet) van ondernemers. In een aantal regio’s wordt er expliciet aan gewerkt om ondernemers beter te betrekken in het proces. Er is veel ‘bestuurlijke drukte’ in de regio’s. De kosten voor aansturing en organisatie moeten beter in balans gebracht worden met de inhoudelijke uitvoering in projecten. Dit in relatie tot de effecten die de resultaten teweeg brengen: minder € naar proceskosten, meer € naar projectfinanciering. Een uitgewerkt verdienmodel ontbreekt (vooralsnog) in alle regio’s om op eigen kracht, zonder subsidies, het kennis- en innovatiesysteem in stand te houden. Ook is de aansluiting met het onderwijs voor een aantal regio’s een aandachtspunt. Dit vergt aanpassingen in het onderwijssysteem zodat de gewenste snelheid en kwaliteit voor beantwoording van ondernemersvragen geboden kan worden, in aansluiting op de curricula.
De ontwikkeling van de regionale samenwerkingsverbanden vergt betrokkenheid van verschillende partijen, tijd en goede coördinatie om tot een gedragen collectief regionaal platform te komen. Ontwikkelingen op bestuurlijk niveau gaan echter vaak trager dan op bedrijfsniveau. In een aantal regio’s wordt geconstateerd dat het enthousiasme van bedrijven daalt. Betrokkenheid vanuit het MKB verdient prioriteit. Het afschaffen van de productschappen, het nieuwe topsectorenbeleid, overheidsbezuinigingen etc., zorgen voor onzekerheid bij betrokken partijen over de strategie en operationalisering van kennis en innovatie. Hierdoor nemen sommigen een afwachtende houding aan, terwijl men juist nu in actie moet komen. Veranderingen bieden immers nieuwe kansen. Onderzoek, onderwijs en advies kunnen elkaar versterken en door efficiënte samenwerking succesvol meerwaarde in kennis bieden aan ondernemers. Een valkuil is echter elkaar als concurrenten te zien. De rollen van iedere partij en de meerwaarde van samenwerking dienen per regio daarom helder en expliciet te zijn om elkaar als collega’s te kunnen beschouwen. Het is echter de vraag in hoeverre het MKB zich collectief kan organiseren als robuuste partner binnen het topsectorenbeleid en de regio’s, zodat deze niet worden beoordeeld als té kleinschalige, gediversifieerde kennis- en innovatiesystemen.

Kennisagenda Greenport Betuwse Bloem
Binnen het overkoepelende thema Kennis & Innovatie wordt binnen de Betuwse Bloem in 2013 gewerkt aan het opstellen van een Kennis- en Innovatieagenda. Daarin wordt nadruk gelegd op pact overstijgende thema’s en crossovers met andere economische sectoren in Gelderland, en wordt de aansluiting gezocht bij landelijke topsectoren / innovatieprogramma’s. De kennis- en innovatieagenda zal het inhoudelijke vertrekpunt vormen voor het initiëren van (grensverleggende) innovatie-experimenten en pactoverstijgende innovatieclusters met ondernemers. Een tweede activiteit betreft het leveren van bouwstenen voor de ontwikkeling van een kennisloket Betuwse Bloem.

Meer informatie hierover vindt u in onderstaande rapportages, of via Wageningen UR, José Vogelezang.

TU Methodieken Kennisoverdracht_resultaten Greenportregios 13-05-2013.pptx [1 Mbyte]
Tussenrapportage Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s_eer....pdf [3 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA