28-06-2012  |  Provinciale steun voor Betuwse Bloem


Provinciale Staten van Gelderland hebben besloten de Betuwse Bloem ook de komende jaren te blijven ondersteunen. Voor 2012 is € 450.000,- subsidie toegekend voor de organisatie en procesondersteuning.

In de zomer en najaar van 2011 heeft de sector met de partijen in de regio gewerkt aan een programmavoorstel voor de verdere ontwikkeling van het tuinbouwcluster. Dat heeft geresulteerd in het Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2015.
Het is een gezamenlijk programma van het bedrijfsleven uit het tuinbouwcluster Betuwse Bloem, de 5 pacten, de Kamer van Koophandel, gemeenten, Wageningen UR, LTO Noord, ZLTO, Oost NV en het groene onderwijs in de regio, inclusief commitment voor de inzet van capaciteit, bestuurskracht en middelen voor de uitvoering.
Het Ambitieprogramma sluit goed aan bij de adviezen van het Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen aan het Rijk.
De totale omvang van het programma bedraagt € 15 miljoen, waarvan € 11 miljoen voor uitvoeringsprojecten en € 4 miljoen voor organisatie, communicatie en procesondersteuning.

Tuinbouw van belang voor cross-overs
De provincie ondersteunt het tuinbouwcluster niet alleen vanwege de sociaal-economische waarde die de sector zelf heeft, maar ook vanwege de bijdrage aan realisatie van doelstellingen binnen andere sectoren.
De tuinbouw biedt volop mogelijkheden voor cross-overs met andere nationale topsectoren, zoals Agrofood, Life Sciences, Logistiek, Energie & milieutechnologie. En binnen de provinciale agenda liggen er sterke relaties met de speerpunten op het gebied van het innovatiebeleid, Food Valley, Health Valley, het arbeidsmarktbeleid in de regio, het bedrijfsterreinenbeleid, mobiliteitsbeleid en de vitaliteit van het platteland.

Doelen
Het Ambitieprogramma richt zich op de versterking van de concurrentiepositie van het Gelderse tuinbouwcluster. Door in te zetten op resp. bijdragen te leveren aan:
1) Versterking van de marktpositie van de sector en de positionering ten opzichte van concurrerende binnen- en buitenlandse gebieden;
2) Verbetering van vestigingsklimaatfactoren.

Subsidie
De provincie heeft besloten voor 2012 € 450.000,- subsidie te verlenen. Voor de bijdragen in de jaren 2013, 2014 en 2015 zullen via de reguliere begroting middelen vrij gemaakt worden. In de meerjarenplanning is daar rekening mee gehouden.

Meer informatie: Provincie Gelderland, Kees Pieters, t (026) 3598027.

Statenvoorstel BB 2012 def.pdf [2 Mbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA