11-01-2011  |  Toekomst voor de Betuwse Bloem in de periode 2011-2015?


Als het aan het Ondernemersplatform ligt, dan worden de activiteiten van de Betuwse Bloem na 2011 voorgezet, aldus voorzitter Ferry Hollinger. “We zijn verheugd dat Provinciale Staten in november 2010 hebben besloten de Betuwse Bloem in elk geval voor 2011 te blijven ondersteunen. We zijn nu in afwachting van de besluitvorming na de statenverkiezingen van maart aanstaande. Maar als ondernemers kijken wij natuurlijk al verder dan 2011”.

De basis is er
Ferry Hollinger kijkt liever vooruit, ook al heeft de Betuwse Bloem de afgelopen vier jaar al veel bereikt en in gang gezet. "Dat is mooi, maar we zijn er nog lang niet. We hebben in de eerste periode het fundament gelegd maar het bouwwerk staat nog in de steigers. Om in onze terminologie te blijven: er is gezaaid maar de oogst moeten we nu gaan binnenhalen." Ferry constateert met tevredenheid dat landelijke erkenning groeit, … maar zeker zo belangrijk is het toegenomen draagvlak bij ondernemers en bestuurders en andere organisaties in de regio. "We inspireren en we verbinden. En we mogen best wat meer trots zijn op ons gebied en de dynamiek die er is. Daar heeft iedereen aan bijgedragen. Ook de Wageningen UR, zo belangrijk vanwege haar grote kennis van de sector, is nu volop betrokken bij de Betuwse Bloem. Maar ondernemers willen concrete resultaten zien.", aldus Ferry. "We moeten nu de slag maken van een belangennetwerk naar een resultatennetwerk." 

Lijnen naar de toekomst
Gevraagd naar de toekomstplannen antwoordt Ferry: "Wat ons betreft gaan we komende jaren meer werk maken van het begrip duurzaamheid. Dat speelt natuurlijk in alle sectoren een rol, maar juist in de tuinbouw waar we direct met de natuur te maken hebben is het onze opdracht de economie en ecologie optimaal met elkaar te verbinden. Dat kan over een breed front: in het energieverbruik, in de productie, in de logistiek, in het opnieuw en beter benutten van afvalstromen, in de ruimtelijke inpassing en vormgeving etc. etc.. In de Betuwse Bloem moeten we open staan voor vernieuwing en gezien gaan worden als het gebied waar de tuinbouw in duurzaamheid als voorbeeld kan dienen. Gezamenlijk gaan we hiertoe een duurzaamheidsagenda opzetten, waarbij we zeker een beroep zullen doen op de expertise die in de regio aanwezig is." 

Ferry vervolgt: "Daarnaast willen we gaan werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Aan de ene kant moeten we jongeren zien te interesseren voor het werken aan een groene carrière, aan de ander kant moeten we van de bedrijven weten welke competenties zij van hun personeel verlangen, nu en in de nabije toekomst. Daar kunnen de onderwijsinstellingen dan op inspelen. Met Helicon en andere onderwijspartijen zijn we bezig dit in 2011 concreet handen en voeten te geven, in nauwe samenwerking met de diverse pacten". Dat laatste vindt Ferry belangrijk: “De pacten zitten het dichtst bij de ondernemer, zij kunnen het beste inschatten wat er speelt en welke bedrijven voorop willen lopen. Die gaan we dan ook benaderen.” 

Blijven communiceren
En natuurlijk blijft het belang van Greenport Betuwse Bloem bij regionale en landelijke organisaties benadrukt worden. Communicatie ziet Ferry als een continue aandachtspunt, niet alleen door dit soort nieuwsbrieven en de website maar vooral ook door bijeenkomsten te organiseren waar partijen uit het gebied elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. "En natuurlijk schuwen we daarbij het gebruik van nieuwe media, als LinkedIn en You tube niet", aldus Ferry. 

Vijf O's
Ferry Hollinger wil ten slotte benadrukken dat de Betuwse Bloem een samenspel is van de vier O’s: Ondernemers, Onderzoekers, Overheid en Onderwijs. "En wat mij betreft mag daar 'Omgeving' als vijfde O aan worden toegevoegd. De omgeving waarin wij dagelijks leven en werken. Daar moeten we zuinig op zijn. Het gaat immers niet allemaal vanzelf. Voor 2011 wens ik ten slotte graag iedereen een bloeiend en vooral ook gezond nieuw jaar." 

Op You tube geeft Ferry Hollinger zijn visie op 2011 weer. 

Meer informatie: Ferry Hollinger, (06) 53262712


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA