24-06-2011  |  Verslag lunchbijeenkomst biomassa in de tuinbouw


Op 23 juni j.l. heeft een vervolg-workshop plaatsgevonden over de uitwerking van het concept van biomassawerven en het belang ervan voor de versterking van het tuinbouwcluster Betuwse Bloem. Naast de uitwerking van concrete casussen moet ook worden ingezet op innovaties in de verwerking en opwerking van de afvalstromen tot hogere waardesegmenten.

Het verwerken van biomassa biedt de tuinbouwketens nieuwe kansen voor een duurzame toekomst. Daarbij gaat niet alleen om het verwerken van biomassa tot energie of compost, maar ook moet men opzoek naar hogere segmenten van de waardeketen, bijv. diervoeders, geneesmiddelen of basisgrondstoffen voor de chemische industrie.
De goede logistieke ligging en de aanwezigheid van de Wageningen UR bieden kansen. Het is belangrijk samen te werken met andere aanbieders van biomassa in de regio, zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurverenigingen in het gebied.
Al eerder was vastgesteld dat de initiatieven een slag concreter moeten worden uitgewerkt. Vandaar dat besloten is om de activiteiten verder te richten op een drietal concrete locaties, te weten:
1. De biomassahaven in Hedel
2. De AVRI-locatie nabij Geldermalsen
3. De Bio Energie locatie in Bergerden (Gemeente Lingewaal)

Biomassawerven
Uitgangspunt is dat we de activiteiten verder concentreren op een beperkt aantal acties. Ook moeten de wetenschappelijke resultaten uit het Wageningen UR circuit eerder en concreter terecht komen bij ondernemers in de vijf tuinbouwclusters . Hiertoe zijn reeds stappen gezet.
Op de drie concrete locaties wordt uitgegaan van de gedachte van een 'biomassawerf'. Hierbij wordt een combinatie gelegd tussen logistiek, bewerken, overslag en verwerking. Zodoende wordt ook voorkomen dat onnodig veel wordt gereden met biomassa. Bij deze vervolgstap zal ook worden gekeken naar de verhouding van deze initiatieven ten opzichte van andere initiatieven in de nabijheid, zoals in Nijmegen van de ARN, in Duiven en in Renkum van Norsk Skog.

Inzetten op hogere waardesegmenten
Tijdens een tweede workshop over dit onderwerp op 23 juni j.l. is geconcludeerd dat het tuinbouwbedrijfsleven niet de concurrentie aan moet gaan met deze initiatieven, maar dat zij zich moet concentreren op de productie en bewerking van biomassa voor de hogere waarde-segmenten, zoals het leveren van grondstoffen voor de farmaceutische industrie.

Deze conclusie leiden tot de aanbeveling uit de vergadering dat de Betuwse Bloem samen met RCT Rivierenland een extra inspanning moet plegen om meer initiatieven te ontplooien op deze nieuwe vorm van agrarische productie. De innovatieve kant van het bedrijfsleven moet worden gestimuleerd met steun van RCT Rivierenland, onderzoek en onderwijs.
Het tuinbouwbedrijfsleven beseft dat deze actie in goed overleg met de overheden en het "afval"bedrijfsleven moet worden opgepakt, maar beseft tevens dat het bewerken en zelfs het produceren van biomassa op bedrijven uit de tuinbouwketens de basis kan vormen van een nieuw onderdeel van de tuinbouwsector.

De verkenning wordt verricht in het kader van het landelijke Platform Agrologistiek.

Meer informatie:Roelf de Boer, t 06-12814777 en Jeroen Sluijsmans t 0317-486554

Biomassa in het Rivierenland 23 juni versie.pdf [643 Kbyte]

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA