28-09-2011  |  Voorbereidingsbesluit glastuinbouw Bommelerwaard


Op 28 september 2011 hebben Provinciale Staten een voorbereidingsbesluit genomen voor veertien gebieden in de Bommelerwaard. Zo willen ze voorkomen dat omgevingsvergunningen voor bouwen moeten worden afgegeven, die de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt bemoeilijken. 

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 29 september 2011 en is een jaar geldig. 

Inpassingsplan
Om de veranderingen planologisch mogelijk te maken heeft de provincie met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel afgesproken een inpassingsplan op te stellen. De voorbereidingingen zijn begonnen en er wordt onder andere beoordeeld of er een milieueffectrapport (MER) nodig is. 

Samenwerking
De overheden hebben met het waterschap Rivierenland de Samenwerkingsovereenkomst herstructurering glastuinbouw- en paddenstoelenteelt Bommelerwaard, kortweg SOK (zie Documenten) vastgesteld. Ook is de uitvoeringsorganisatie Openbaar Lichaam Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard opgericht. Deze ziet erop toe dat de herstructurering aandacht heeft voor inwoners, ondernemers en de natuur.

Maatregelen
Voor de herstructurering worden enkele maatregelen genomen:

  • De concentratiegebieden voor de glastuinbouw en paddenstoelenteelt worden iets verkleind.

  • Binnen de concentratiegebieden wordt een onderscheid gemaakt in gebieden die in meerdere of mindere mate geschikt zijn voor uitbreiding en nieuwvesting van glastuinbedrijven.


  • Meer informatie: Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Bommelerwaard, t (0418) 681 695
     
    BLIJF OP DE HOOGTE VIA