Lopende projecten (7)


sluit de vraag

Thema Duurzaamheid

Doelen 2015:
 • Er is een breed gedragen regionale energievisie van de tuinbouw in het Gelderse Rivierengebied met mogelijkheden tot lokale implementatie;
 • Er is een regionaal co-innovatieprogramma ‘Biobased economy in de tuinbouw’, waarbij vastgestelde kansen zijn benut en belemmeringen weggenomen;
 • Er zijn minimaal twee pilotprojecten opgezet die waarde toevoegen aan afval;
 • Er is minimaal één project op het gebied van biomassawerven operationeel;
 • Het concept van één agropark is uitgewerkt in een pilot.
 • Duurzaamheid staat bij alle clusters hoog in het vaandel. De aandacht ligt hierbij met name op energie en waterhuishouding. Het Ondernemersinitiatief heeft de ambitie om vooruitgang te boeken op gebied van energie, biobased economy en valorisatie van reststromen. Andere belangrijke overkoepelende duurzaamheidsaspecten zijn klimaatneutraal produceren en duurzaam bodem- en watergebruik.
  Meer informatie over dit project »


  sluit de vraag

  Thema Infrastructuur en Logistiek

  Doelen 2015:
 • Er is één experiment van energiezuinig vervoer uitgevoerd;
 • De plannen voor Containerhaven Medel en Rail Opstappunt Valburg zijn mede ingericht op tuinbouwproducten;
 • Er zijn twee pilots ontwikkeld voor vrachtbundeling.
 • Het Rivierengebied is goed ontsloten via weg, water en spoor. Het Duitse vliegveld Weeze ligt nabij. De ligging met logistieke infrastructuur, die naar verhouding tot het westen nog fi levrij is, is een belangrijk concurrentievoordeel van de tuinbouwsectoren in het Rivierengebied. Een goede infrastructuur inclusief logistieke dienstverlening is van groot belang voor de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw.
  Meer informatie over dit project »


  sluit de vraag

  Thema Onderwijs en Scholing

  Doelen 2015:
 • Er is een ondernemersgedragen plan van aanpak met alle betrokken onderwijsinstellingen;
 • Er is een aansluiting op Greenport Center of Excellence;
 • Een groei van 10% van jongeren in het agrarisch onderwijs(mbo-hbo);
 • Een groei van 10% van geplaatste stagiaires in de tuinbouw (hele keten).
 • De tuinbouw is uitgesproken arbeidsintensief en seizoensgebonden. Door technische verbeteringen en mechanisatie verandert de aard van het werk permanent. De arbeidsbehoefte verschuift van relatief laagwaardige naar hoogwaardigere arbeid. Hierdoor kan een relatief grote groep laaggeschoolde vakmensen moeilijk aan werk komen. Deze doelgroep moet verleid worden in de groene sectoren aan het werk te gaan of blijven en gemotiveerd worden door te groeien. Er is een grote vraag naar technisch geschoold mbo-personeel.
  Meer informatie over dit project »


  sluit de vraag

  Thema Ruimte en Leefomgeving

  Doelen 2015:
 • Er is een integrale ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het tuinbouwcluster opgesteld;
 • Er ligt een programma waarmee de sector aantoonbaar werkt aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 • Er ligt een handreiking Leefomgeving;
 • In de regio komt een pilot voor versterking van de samenhang binnen een cluster (Agropark).
 • Voor de ontwikkeling van het tuinbouwcluster zijn voldoende ontwikkelingsruimte en een goede ruimtelijke structuur en ontsluiting van belang. De ruimtelijke ordening stelt daarvoor de kaders. Daarbinnen is het aan de sector en de bedrijven om de gebieden optimaal in te richten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een goede verkaveling, teeltondersteunende voorzieningen, de bodemstructuur, de infrastructuur en de waterhuishouding.
  Meer informatie over dit project »


  sluit de vraag

  Thema Internationalisering

  Doelen 2015:
 • Er vindt structureel kennisoverdracht plaats over internationaal zaken doen en relevante internationale ontwikkelingen. Hier zijn per bijeenkomst 15 ondernemers bij betrokken.
 • De Betuwse Bloem is een volwaardig onderdeel van Greenport Holland.
 • Internationale oriëntatie biedt inzicht in economische ontwikkelingen, innovatiekansen en nieuwe afzetmogelijkheden. Aandacht voor internationale ontwikkelingen en internationale ondernemersvaardigheden helpt bij de realisatie van een krachtige greenport.
  Meer informatie over dit project »


  sluit de vraag

  Thema Kennis & Innovatie

  Doelen 2015:
 • Een breed gedragen kennis en innovatie agenda als basis voor innovatieprojecten;
 • Randwijk is hét kenniscentrum van de Betuwse Bloem als onderdeel van Greenport Campus;
 • Er zijn drie vraag gestuurde visionaire projecten ontwikkeld op het snijvlak met andere thema’s zoals logistiek, energie, landschap en milieu.
 • De Nederlandse sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen behoort internationaal tot de absolute wereldtop. Met recht noemt de Nederlandse overheid de sector één van de negen topsectoren van de nationale economie. De belangrijkste opgave is om sneller te blijven innoveren dan de concurrentie en internationaal een leidende positie te krijgen en behouden als wereldleider in duurzame oplossingen.
  Meer informatie over dit project »


  sluit de vraag

  Transforumproject 'Bloeiende clusters' (2010-2012)

  Doel project:
 • Thematische verkenningen op het gebied van logistiek, energie en landschap, gericht op het versterken van de agroclusters in de Betuwse Bloem
 • Vermindering van het aantal gereden kilometers
 • Vermindering van de energiekosten
 • Verbetering van de uitstraling van de tuinbouw
 • Toepassing opgedane kennis in concrete situaties cases
 • Waarom dit Transforumproject? Roelf de Boer, lid van het kernteam Betuwse Bloem: "Voor een internationaal concurrerend tuinbouwcluster is samenwerking en afstemming tussen de producenten, toeleveranciers, logistieke bedrijven, verwerkers en vermarkters van steeds groter belang. Door de schakels in de productieketen goed op elkaar af te stemmen kunnen tuinbouwproducten tegen een concurrerende prijs geproduceerd worden en zo vers mogelijk aan de consument aangeboden worden. Daarnaast wenst de consument verrast te worden door nieuwe producten (vernieuwing en productinnovatie) en stelt zij hoge eisen aan de wijze waarop en de omgeving waarin het product geproduceerd wordt. De productieketens ontwikkelen zich geleidelijk in clusters, waarin bedrijven intensief samenwerken met onderzoeksinstellingen en continue communiceren met consumenten en burgers. Deze clustervorming blijkt een belangrijke stap te zijn in de verdere doorontwikkeling van agrobusiness in een specifieke regio. Immers binnen cluster vinden bedrijven relevante kennis, is er een netwerk aan relevante bedrijfscontacten, worden productstromen vervoert en verwerkt en zijn er intensieve contacten met marktpartijen. In het Gelderse Rivierengebied zijn binnen de Betuwse Bloem een vijftal tuinbouwcluster in ontwikkeling. Een voortvarende ontwikkeling van deze clusters stelt eisen aan bijvoorbeeld de kennisstructuur, de ruimtelijke inrichting, de logistieke infrastructuur, de energievoorziening, de arbeidsmarkt, de financiële dienstverlening, etc.. Een goed functionerend cluster stelt dus hoge eisen aan zijn omgeving (vestigings- en ondernemersklimaat), daarin tegen stelt de omgeving (burger/consument/overheid) steeds hogere eisen aan de ruimtelijke kwaliteit van de bedrijven die onderdeel van het cluster uitmaken. Voor de tuinbouwclusters in het Rivierengebied levert dit spanningsveld een aantal kennisvragen op die voor zowel de tuinbouwbusiness, de burger als voor de beleidsmakers/planoloog van groot belang zijn. Immers de verdere ontwikkeling van tuinbouwclusters moet bij dragen aan zowel People, Planet en Profit om daadwerkelijk duurzaam te zijn." 
  Meer informatie over dit project »


   
  BLIJF OP DE HOOGTE VIA