Achtergrond

 

Gelderland als bloeiende schakel in de Nederlands tuinbouw.  

 

Samen werken aan de tuinbouw

    In het landschappelijk fraaie Gelderse Rivierengebied bevinden zich vijf belangrijke tuinbouwclusters, te weten de teelt van champignons (15 ha, regio Maasdriel), laanbomen (1.400 ha, regio Opheusden), fruit (5.600 ha, regio Buren/Geldermalsen) en bloemen & planten en groenten (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen). Elk cluster heeft een eigen cultuur en ontstaansgeschiedenis. Voor ieder cluster zijn publiek-private samenwerkingsverbanden opgezet, de 'pacten'.

De tuinbouw, in combinatie met aanverwante handel, logistiek en dienstverlening zorgt lokaal voor veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De totale toegevoegde waarde van de tuinbouwcluster bedraagt € 700-800 miljoen. In de tuinbouwclusters biedt werk aan totaal 13.900 full time arbeidsplaatsen.

 

Positie versterken

Greenport Betuwse Bloem Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart te zetten.  In de brochure is het tuinbouwcluster verder beschreven.
Voor een eerste indruk van de Betuwse Bloem kunt u ook de introductiefilm bekijken.


 

Thema's Betuwse Bloem

Logo Greenport Betuwse Bloem De Betuwse Bloem, een initiatief van ondernemers en de provincie Gelderland, is erop gericht om dit proces aan te jagen en te versnellen. Binnen de tuinbouwclusters vormen de ondernemers pacten met alle relevante partijen in hun regio en voeren een eigen verbeterprogramma uit. Het kernteam van de Betuwse Bloem stimuleert deze samenwerking in de clusters en coördineert (en faciliteert) een aantal overkoepelende, strategische projecten op het gebied van onder andere scholing, duurzaamheid en gebiedsprofilering.

 

Ondernemersinitiatief

Een overkoepelend ondernemersinitiatief fungeert als klankbord voor de tuinbouwontwikkelingen in het hele gebied. Dit platform vervult tevens een belangrijke ambassadeursrol. Het platform bestaat uit de directies van 11 toonaangevende bedrijven uit alle clusters.
In bijeenkomsten worden strategische thema’s besproken zoals gebiedsbranding, logistieke positionering in landelijk verband en het doorsluizen van nieuwe kennis naar individuele bedrijven. Het ondernemersinitiatief is de drijvende kracht achter de Betuwse Bloem.

 

Gunstige randvoorwaarden

Het uiteindelijke streven is om het geheel van de vijf tuinbouwclusters in het Rivierengebied (de Betuwse Bloem) uit te laten groeien tot een erkend en succesvol, (inter)nationaal knooppunt van tuinbouwgelieerde activiteiten en efficiënte agrologistiek. De ligging tussen de logistieke centra Randstad en Ruhrgebied, een goede ontsluiting via snelwegen (A12, A15), spoorlijnen (HSL, Betuweroute) en rivieren (Rijn, Waal) en de aanwezigheid van kenniscentra zoals Wageningen University, Radboud Universiteit, PPO Randwijk, Food en Health Valley vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.

 

Landelijke erkenning

Het initiatief de Betuwse Bloem blijft niet onopgemerkt. De provincie Gelderland heeft de Betuwse Bloem als belangrijk aandachtsveld opgenomen in haar meerjarenprogrammering en maakt de uitvoering ervan mede mogelijk. Op landelijk niveau participeert de Betuwse Bloem binnen de netwerkorganisatie Greenport Holland, het multidisciplenair tuinbouwoverleg in Nederland. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en de Burgemeester van Lingewaard, Marianne Schuurmans, nemen deel aan het Greenport Holland Overhedenoverleg.


 

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA