Gelderland als bloeiende schakel in de Nederlands tuinbouw

In het fraaie Gelderse Rivierengebied bevinden zich vijf belangrijke tuinbouwclusters; de teelt van champignons (15 ha, regio Maasdriel), laanbomen (1.400 ha, regio Opheusden), fruit (5.600 ha, regio Buren/Geldermalsen) en bloemen & planten en groenten (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen). Elk cluster heeft een eigen cultuur en ontstaansgeschiedenis. Voor ieder cluster zijn publiek-private samenwerkingsverbanden onder GG opgezet, de zogenaamde 'pacten'.De pacten spelen een belangrijke rol omdat zij dicht op de ondernemer opereren. Daarin vormen GG en de pacten één sterk geheel. Op die manier weet GG wat er leeft onder tuinders en kan financiële middelen daardoor inzetten voor de juiste activiteiten. Het streven is om het geheel van de vijf tuinbouwclusters in het Rivierengebied uit te laten groeien tot een erkend en succesvol, (inter)nationaal knooppunt van tuinbouwgelieerde activiteiten en efficiënte agrologistiek. De ligging tussen de logistieke centra Randstad en Ruhrgebied, een goede ontsluiting via snelwegen (A12, A15), spoorlijnen (HSL, Betuweroute) en rivieren (Rijn, Waal) en de aanwezigheid van kenniscentra zoals Wageningen University, Radboud Universiteit, PPO Randwijk, Food en Health Valley vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.


Landelijke erkenning

De provincie Gelderland heeft Greenport Gelderland als belangrijk aandachtsveld opgenomen in haar meerjarenprogrammering en maakt de uitvoering ervan mede mogelijk. Op landelijk niveau participeert de GG binnen de netwerkorganisatie Greenport Holland, het multidisciplenair tuinbouwoverleg in Nederland. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en de Burgemeester van Lingewaard, Marianne Schuurmans, nemen deel aan het Greenport Holland overhedenoverleg.

 


Agenda 2020

Om de samenwerking te versterken hebben de pacten de Agenda 2020 opgesteld. Hierin zijn zeven thema’s uitgewerkt met doelen waar de pacten zich de komende jaren voor inzetten. GG werkt samen met de pacten in Gelderland actief aan deze thema’s;

1. Versterking Markt & afzet; Centraal hierbij staan marktontwikkeling, ketenversterking en vergroten toegevoegde waarde.

2. Ruimte & infrastructuur; Versterking van de infrastructuur, de ruimtelijke structuur, de bedrijfsstructuur en het realiseren van een sterk en gelijk speelveld.

3. Ondernemerschap & onderwijs; Met aandacht voor versterking van ondernemerschap, (instroom van) jongeren en medewerkers en het opzetten van kenniscentra.

4. Innovatie & onderzoek; Focus op marktinnovatie, productinnovatie en procesinnovatie en op versterking van de samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven.

5. Internationalisatie; Ondersteuning van ondernemers bij internationaal ondernemen en inspelen op de local for local ontwikkeling.

6. Duurzaam ondernemen; Aandacht voor verduurzaming van de teelttechniek, duurzaam transport, kringloop ondernemen, resource efficiency, reststromen en verspilling.

7. Leefomgeving; Met focus op verbeteren van de leefomgeving en vergroten van het draagvlak, het imago en de waardering bij burgers en de lokale samenleving.

Bij het uitwerken van de actielijnen is optimaal getracht verbindingen te leggen met andere markten en met andere sectoren ("cross-overs”) zoals logistiek, maakindustrie, water, gezondheid en energie.


Lees de volledige Agenda 2020

 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA