Thema Ruimte en Leefomgeving


Voor de ontwikkeling van het tuinbouwcluster zijn voldoende ontwikkelingsruimte en een goede ruimtelijke structuur en ontsluiting van belang. De ruimtelijke ordening stelt daarvoor de kaders. Daarbinnen is het aan de sector en de bedrijven om de gebieden optimaal in te richten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een goede verkaveling, teeltondersteunende voorzieningen, de bodemstructuur, de infrastructuur en de waterhuishouding.

De tuinbouwsector heeft in meerdere opzichten belang bij een goed imago. Dat geldt voor het aantrekken van arbeidskrachten, de afzet van producten en maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding en ontwikkelingen in de sector. In de ruimtelijke ordening vindt een afweging van maatschappelijke belangen plaats. Ruimte om te mogen ondernemen moet verdiend worden.

Omgevingsvisie
In 2013 stelt de provincie een nieuwe structuurvisie vast. Het is van belang dat de Betuwse Bloem goed kan motiveren waarom welke ontwikkelingsruimte nodig is. Hiervoor zullen verkenningen worden uitgevoerd naar trends en ruimtelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de huisvesting, productiefactoren, agribusiness, bodem- en waterbeheer.

Aan de andere kant zal de sector in de praktijk ook (meer) moeten laten zien op welke wijze zij rekening houdt met het algemeen maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld door bedrijven open te stellen voor publiek, investeringen in duurzaamheid beter zichtbaar te maken en te investeren in het uiterlijk van de sector, de ruimtelijke kwaliteit.
Een handreiking ‘Leefomgeving’ moet voorzien in wat bedrijven hier zelf aan kunnen bijdragen.

Themaregisseur:
Kees Pieters, Provincie Gelderland, t (026) 3598027Lopende projecten:
Bouwsteen Omgevingsvisie (2013); 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA