Transforumproject 'Bloeiende clusters' (2010-2012)


Waar is het project voor opgezet?
Anderhalf jaar geleden is het innovatieproject gestart. Op 1 december 2010 zijn de activiteiten afgerond.
Dit project is ondersteund door Transforum, Provincie Gelderland, Oost NV, Wageningen UR en tal van betrokken ondernemers en lokale partijen.
Het project heeft geleid tot verdere uitbouw van het tuinbouwnetwerk. De doelstelling van dit project betrof de realisatie van duurzame tuinbouwclusters in het Greenport Betuwse Bloem, die de concurrentie op internationaal niveau aankunnen. Centraal staat de vermindering van gereden kilometers (logistiek), een mooiere uitstraling (landschap) en een aanzienlijke vermindering van de energiekosten (energie). Daarnaast is gewerkt aan de vertaling van deze doelstellingen naar een viertal concrete deelprojecten. Er zijn vier locaties onderzocht, namelijk een duurzaam paddenstoelencluster in Kerkdriel, een kenniscentrum in Randwijk, een Crystal Palace in Bemmel en een Agri Business Center in Opheusden voor de laanbomenteelt. 
In het kader van dit project is ook gebruik gemaakt van de kennis van Greenport Venlo, Terneuzen en Agrofoodlink. 

In een 'integratienotitie' zijn vanuit de ervaringen met dit project handvaten opgesteld om te komen tot duurzame agroclusters. Tesamen met alle deelrapportages levert het project al met al een aardige reader op over agroclusters in de praktijk.

eindrapport_Integratienotitie.pdf [1 Mbyte]Resultaten thema 'Logistiek'
De verkenningen rond logistiek hebben een breed pakket van ideeën opgeleverd. De belangrijkste wending die is aanbevolen door de Wageningen UR is de koppeling tussen de locale vervoerstromen met de internationale stromen. Deze twee systemen kunnen elkaar versterken. Daarnaast is heel helder aangegeven dat het logistieke netwerk de basis moet zijn voor een ruimtelijke schets. De afwisseling tussen openheid en knooppunten met daartussen een netwerk van wegen, rails en waterwegen op verschillende schaalniveau's is het fundament voor een ruimtelijke schets van het Rivierengebied. Ook is gewezen op een verschil tussen de grote internationale knooppunten (Medel en Valburg) en de knooppunten op een lager niveau. 

Meer informatie: Frans-Peter Scheer, Wageningen UR Food & Biobased Research, t (0317) 481 304

Logistiek_eindproduct def.pdf [7 Mbyte]Resultaten thema 'Energie'
In het verlengde van het logistieke model is geconstateerd dat een energienetwerk van belang is om de energievraag en het aanbod goed en slim op elkaar af te stemmen. Ook liggen er kansen voor de verwerking en opwerking van biomassa in het kader de zogenaamde 'biobased economy'. Deze aanpak kan de basis worden voor een nieuwe benadering van de tuinbouw.

Meer informatie: Eric Poot, Wageningen UR Glastuinbouw, t (0317) 485 554

energie_eindproduct def.pdf [2 Mbyte]Resultaten thema 'Landschap'
De vormgeving van tuinbouwclusters moet vanaf het eerste moment worden meegenomen in de planvorming. Op basis van de energie-netwerken en logistieke netwerken ontstaat een beeld van openheid en geslotenheid. Waarbij het ritme van de weg moet worden gebruikt voor een mooi ontwerp maar ook als een soort verhaal naar de burger. Naast aanbevelingen op gebiedsniveau zijn er ook met het bedrijfsleven ideeën ontwikkeld voor ingrepen op andere schaalniveau's, zoals de vormgeving van loodsen en het benutten van wegbeplantingen om de (tuinbouw)identiteit van het gebied te benadrukken. 

Meer informatie: Jeroen Kruit, Wageningen UR Alterra Landscape Centre, t (0317) 481 682

Landschap_eindproduct def.pdf [2 Mbyte]Businesscase Agrobusinesscentrum Laanboomteelt Opheusden
Een ABC kan een kristallisatiepunt zijn van een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Neder-Betuwe. De verplaatsing van handelsbedrijven uit het dorp en het landelijk gebied kunnen de verkeersoverlast verminderen. De bedrijven kunnen elkaar inspireren op het centrum, waar tevens een "ruimtelijk" visitekaartje van de gehele sector worden gemaakt. 

Meer informatie: Roger Jakobs, Gemeente Neder-Betuwe, t (0488) 449 831

Folder ABC.pdf [3 Mbyte]
Rapportage ABC def.pdf [3 Mbyte]Businesscase Kenniscentrum Randwijk
De relatie tussen ondernemers en de kennisinstellingen, tussen vraag naar en aanbod van kennis behoeft verbetering. Voor de versterking van deze relatie kan het te ontwikkelen Kenniscentrum Randwijk een belangrijke rol vervullen. Het gaat daarbij om alle sectoren en schakels uit de 5 tuinbouwketens. Intensieve contacten met bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen vragen om nieuwe verbanden, maar wel met een heldere en herkenbare regionale positie. 

Meer informatie: Arend Krikke, Wageningen UR Applied Plant Research, t (0252) 462 121

Folder KC Randwijk.pdf [3 Mbyte]
Rapportage KC Randwijk def.pdf [312 Kbyte]Businesscase Crystal Palace
Op het raakpunt van het glastuinbouwgebied Bergerden met het Park Lingezegen kan een wervend duurzaam recreatieproject worden gerealiseerd. Vlakbij de afslag van de A15 nabij Bemmel kunnen educatie en voorlichting worden gecombineerd tot een spannend gebied, waar de mens van de 21 ste eeuw in aanraking zal komen met nieuwe vindingen uit de universitaire wereld. Hierbij moet vooral worden gedacht aan gezond eten, duurzame energiewinning, sport en dergelijk. De eerste concepten hiervoor zijn in het kader van het Transforumproject 'Bloeiende clusters' uitgewerkt.

Meer informatie: Leo van der Meer

Folder CrystelPalace.pdf [2 Mbyte]
Rapportage Crystal Palace Def.pdf [2 Mbyte]Businesscase DuurzaamPaddenstoelencluster Kerkdriel
Drie ondernemers uit Kerkdriel gaan met steun van de Stuurgroep van het Paddenstoelenpact de aanbevelingen uit het advies van Wageningen UR oppakken. De eerste stappen richten zich op het wederzijds gebruik van energie. De verschillende onderdelen van de paddenstoelenketen in dit gebied (Kerkdriel) kunnen beter op elkaar worden aangesloten. Daarnaast zijn er ook verbeteringen mogelijk op het gebied van logistiek. Tot slot is geconstateerd dat dit cluster zich met meer trots op de kaart zou moeten zetten.

Meer informatie: Richard Peffer, Prochamp, (06) 53227012

Folder DPC.pdf [2 Mbyte]
Rapportage DPC def.pdf [483 Kbyte]


 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA